A1a - Souprava ETATHERM s vypínáním kotle při dosažení programovaných teplot všech (nebo jen vybraných) místností

Souprava ETATHERM pro regulaci vytápění teplovodními otopnými systémy může být vybavena doplňkovou funkcí - ovládáním kotle (příp. čerpadla). Pro potřeby této funkce je v řídicí jednotce (ETH1) nutné konfigurovat zvolenou adresu jako "kotel". K této adrese bude připojen koncový modul-spínač K (KS7), ovládající prostřednictvím desky relé DRP činnost kotle, čerpadla nebo i jiných zařízení.

Průběžně se vyhodnocují skutečné teploty v jednotlivých místnostech a porovnávají se s požadavkem programu. Zjistí-li řídicí jednotka, že ve všech (případně jen ve vybraných) místnostech již bylo dosaženo programovaných teplot, vyšle v nejbližším cyklu na adresu konfigurovanou jako "kotel" teplotu dle přiřazeného UPV; tato teplota se nastaví nízká (6°C) a koncový modul K vypne relé (kotel, čerpadlo, ...) - příkaz se provede nejpozději během následujících několika minut. V okamžiku, kdy řídicí jednotka zjistí, že v kterékoliv místnosti došlo k poklesu teploty na hodnotu nižší, než je programovaná, je na adresu "kotel" automaticky vyslána vysoká teplota (36°C) jako povel k zapnutí relé.

Příklad zapojení:

 zapojení v otopné soustavě

Kontakty relé (desky DRP) se připojí do svorek kotle určených k připojení pokojového termostatu. Pokud jsou v kotli přímo spínány prvky induktivní povahy doporučujeme přemostit kontakty varistorem.

Zapojení je možno modifikovat s ohledem na konkrétní aplikaci (odpínání určité sekce elektrického kotle, ovládání čerpadla akumulační nádrže atd.) při zachování podmínek předepsaných pro činnost dotyčných zařízení.

Při existenci několika hlavic (max. 3) na jedné adrese odesílá zpětnou odpověď hlavice s nejnižší naměřenou teplotou.

Příklad konfigurace (lze provádět programem Etherm běžícím na připojeném PC):

Adresy, které spolurozhodují o zapnutí/vypnutí kotle mají křížek "X" ve sloupci "K/SP1".
Patří mezi ně i adresa .7 (elektronická hlavice s odděleným čidlem SES pro řízené vytápění teplovodního výměníku (bojleru) pro ohřev teplé užitkové vody. V tomto příkladě se požaduje, aby kotel zapínal i v případě nedostatečně teplé TUV v bojleru.
Je požadováno, aby kotel nezapínal, je-li nedotopeno POUZE na adrese 6. Proto nemá tato adresa křížek "X" ve sloupci "K/Sp1".

Programování adresy "KOTEL"

Adrese konfigurované jako KOTEL je nutné přiřadit po všechny dny v týdnu uživatelský program vytápění (zpravidla se použije poslední - č. 96), který bude mít jediný časový úsek s teplotou 6°C (časový údaj je libovolný).

V případě, že pro jakýkoliv účel přivádíte do řídicí jednotky signál PWM a požadujete, aby výše popsaná funkce vypínání kotle fungovala i při aktivním PWM, musíte příslušné adrese konfigurované jako "kotel" přiřadit ve sloupci "C" (program při aktivním PWM):

Příklad správného programování adresy "KOTEL" v mapě přiřazení programu Etherm:

mapa přiřazení

Aplikace popsané funkce "vypínání kotle" mimo jiné umožní neosazovat některé radiátorové ventily žádným regulačním prvkem (ani elektrickou, ani termostatickou hlavicí). Teplotu v těchto "neřízených" místnostech nelze programovat, ale vytápění probíhá závisle na skupině řízených místností (podobně jako při použití termostatu v referenční místnosti). Pro některé místnosti méně důležité z hlediska tepelné pohody (chodby, haly, WC, šatny, ... atd.) může být tento způsob dostačující. V případě přetápění některé z neřízených místností postačí ruční přivření radiátorového ventilu.