A4 - Externí vstup PWM - spínač manuální změny programu na vybraných adresách

Externí vstup PWM je aktivován propojením svorek AD (+) a KD (-) desky řídicí jednotky.

schéma

Propojení svorek lze realizovat vřazeným spínačem, kontakty běžného bimetalového termostatu, kontakty relé HDO, kontakty spínače ovládaného telefonním zařízením, atd.

Do obvodu spínače lze zařadit svítivku (LED), která indikuje aktivaci vstupu PWM. Hromadnou aktivaci PWM ve více řídicích jednotkách lze provést:

Aktivace PWM způsobí u vybraných adres programový skok na vybrané uživatelské programy vytápění UPV. Pro každou místnost lze tedy nastavit různé UPV v různé dny a navíc UPV pro aktivní PWM.

Příklad mapy přiřazení:

mapa přiřazení

Po aktivaci dojde k následujícím změnám:

Po deaktivaci PWM (rozpojení spínače) se přiřadí UPV příslušné adresám a platnému dni v týdnu.

Má-li být funkce "KOTEL" zachována i v případě aktivního PWM (naprostá většina případů), je nutné adrese KOTEL přiřadit ve sloupci "C" symbol "N". V opačném případě by se adresa přestala chovat jako "KOTEL" a začala by se chovat jako běžná adresa nezávislá na stavech spřažených adres.

Příklady použití:

Funkce PWM má přednost i před zařazenou operativní změnou.