A5 - Ovládání dvou otopných soustav (kotlů) z jediné řídicí jednotky (funkce KOTEL a SPÍNAČ 2)

Příklad použití:

Dvoupodlažní dům se dvěma byty (každý na jednom podlaží) má dvě nezávislé otopné soustavy - každý byt má svůj kotel s čerpadlem. Záměrem je řídit celý dům jedinou řídicí jednotkou ETH 1.
Osazené adresy 1. podlaží: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a .6 (bojler pro ohřev TUV)
Osazené adresy 2. podlaží: 7, 8, .1, .2, .3

Konfigurace:

konfigurační tabulka

Koncový modul KS7 pro vypínání kotle 1. podlaží bude připojen jako adresa .8.
Koncový modul KS7 pro vypínání kotle 2. podlaží bude připojen jako adresa .7.

Všechny adresy 1. podlaží (včetně výměníku pro TUV) jsou spřaženy s kotlem 1,
všechny adresy 2. podlaží jsou spřaženy s kotlem 2.

Vlastní zapojení je obdobou aplikace č. 1.

Programování:

Adresám .7 a .8 konfigurovaným jako SPÍNAČ 2 a KOTEL je nutné přiřadit po všechny dny v týdnu uživatelský program vytápění (zpravidla se použije poslední - č. 96), který bude mít jediný časový úsek s teplotou 6°C (časový údaj je libovolný).
Adrese č. .7 je navíc třeba nastavit "prošlou operativní změnu" s teplotou 35°C. To se provede tak, že se tato operativní změna nastaví a nechá proběhnout, nebo se nastaví teplota 35°C a začátek i konec OZ se nastaví jako tentýž údaj - viz přehled operativních změn v programu Etherm:

část okna oper. změn

Během provozu je třeba dát pozor na to, aby (např. omylem) nedošlo ke změně nastavení operativní změny na adrese .7.
Z tohoto důvodu může být vhodné tuto adresu opatřit heslem.

V případě, že pro jakýkoliv účel přivádíte do řídicí jednotky signál PWM a požadujete, aby výše popsaná funkce vypínání kotlů fungovala i při aktivním PWM, musíte příslušným adresám konfigurovaným jako "kotel" a "spínač 2" přiřadit ve sloupci "C" (program při aktivním PWM):