A7 - Regulace min/max teploty náběhové vody kotle včetně jeho vypnutí při dosažení programovaných teplot v místnostech (použití funkce SPÍNAČ 1)

Příklad použití:

Pro vytápění domu je použit ocelový plynový kotel. Je žádoucí, aby teplota náběhové vody (t. j. výstupní vody z kotle) neklesla pod určitou hodnotu (např. 39°C); dále je požadována možnost její regulace (včetně sledování teploty na připojeném PC) nastavením horní limitní hodnoty. Při dosažení programovaných teplot ve vybraných místnostech (spřažených adresách) a splnění podmínky pro dolní limitní teplotu náběhové vody má kotel vypínat.

Zapojení vychází z obvodu použitého v aplikaci č. 1. Místo koncového modulu KS7 je však použit koncový modul KS2 s konfigurovaným teplotním rozsahem +6/+93°C a odděleným teplotním čidlem SES. Čidlo je upevněno v místě výstupu teplé vody z kotle.
Kotel musí být samozřejmě z bezpečnostních důvodů opatřen samostatným havarijním termostatem!

Konfigurace:

konfigurační tabulka

Zajímavostí tohoto zapojení je neobvyklá konfigurace poslední adresy; adresa je ve funkci SPÍNAČ 1 a je spřažena sama se sebou! Všechny adresy obytných místností jsou spřaženy s funkcí "kotel/spínač 1".

Programování:

Dolní limitní teplota náběhové vody (39°C)

bude určena uživatelským programem vytápění přiřazeným adrese .8. Teplota tedy může být programována v různých hodnotách během dne i týdne; může být ovšem v souladu s požadavkem zadání programována trvale v požadované úrovni 39°C.

V případě, že pro jakýkoliv účel přivádíte do řídicí jednotky signál PWM a požadujete, aby výše popsaná funkce fungovala i při aktivním PWM, musíte příslušné adrese konfigurované jako "spínač 1" přiřadit ve sloupci "C" (program při aktivním PWM):

Horní limitní teplota náběhové vody (81°C)

bude určena jako teplota prošlé operativní změny adresy č. .8 konfigurované jako SPÍNAČ 1.

Tato operativní změna se nastaví a nechá proběhnout, nebo se zvolí teplota 81°C a začátek i konec OZ se nastaví jako tentýž údaj - viz popis aplikace č. 6. Během provozu je třeba dát pozor na to, aby (např. omylem) nedošlo ke změně nastavení operativní změny na adrese .8. Z tohoto důvodu může být vhodné tuto adresu opatřit heslem.

Popis činnosti:

Pokud alespoň v jedné řízené místnosti (spřažené adrese) není dosaženo programované teploty, vysílá řídicí jednotka na adresu .8 teplotu prošlé OZ (81°C) a kotel topí; pokud by byl odběr otopných těles již velmi malý a teplota náběhové vody by dosáhla 81°C, došlo by k vypnutí kotle (do doby opětovného poklesu pod tuto hodnotu).

Pokud na všech spřažených adresách dojde k dosažení programovaných teplot, vysílá řídicí jednotka na adresu .8 teplotu dle přiřazeného UPV (39°C). Je-li náběhová voda z kotle dosud teplejší, dojde k vypnutí kotle a jeho pomalému chládnutí až pod hodnotu 39°C (tedy o 3°C na 36°C). V takovém případě již není splněna podmínka dosažení programované teploty na adrese .8 (která je sama sobě spřaženou adresou) a řídicí jednotka vysílá na adresu .8 požadovanou teplotu 81°C. Jakmile však teplota náběhové vody dosáhne 39°C a žádná další spřažená adresa nepožaduje dodávku tepla, vysílá se na adresu .8 opět teplota 39°C.