Konfigurační a komunikační program pro řídicí jednotky ETH1emc, ETH1mod, ETHmod2, ETH1i, ETH1i2
Instalační program je určen pro OS Windows XP/Vista/W7/W10

Přečtěte si informace o tomto programu.

Etherm 1.134.0

- změna ikony označující spřažení adresy se spínačem 2 (ikona má tvar trojúhelníku)
- pozadí panelů dat je změněno na bílou barvu
- aktivní stav HOZ, ROZ i OZ je zvýrazněn žlutým pozadím
- v panelu "Operativní změny" jsou změněna barevná pozadí řádků a upraveny typy operativních změn; (nyní: "Vybraný řádek", "Aktivní operativní   změna" a "Neaktivní operativní změna")
- doplněn stav "částečně zapnuto" u HOZ a jeho šedé podbarvení pozadím v tomto stavu.

Historie starších verzí programů:

Etherm 1.133.0

- přidána možnost nastavení ROZ pro jednotlivé adresy v panelu "Data adresy"
- přidána funkce hromadné operativní změny (HOZ) v panelu "Data jednotky"
- přidána možnost nastavení minut a sekund času řídící jednotky v panelu "Data jednotky"
- přidána informace o umístění spouštecího souboru (Etherm.exe) do okna "O programu
- další drobné designové úpravy

Etherm 1.130.0

- novinka - rychlá operativní změna (ROZ)
- přidáno načítání 10-denní hodinové historie pro řídící jednotky ETH1 s firmware UGLAxx
- přidáno automatické periodické načítání vybraných řídících jednotek s volitelnou periodou
- designové úpravy
- nekorektní nastavení dne v týdnu je indikováno v záložce "Data jednotky" (vykřičnikem a červenou barvou)

Etherm 1.0.24

- nová verze rozšiřuje použití programu pro inovované řídicí jednotky ETH1i, ETH1i2
- designové úpravy

Etherm 1.0.21

- opravy v záložce "Přehled", doplněná volba skrytí schématu
- v záložce "Historie" byl zvýšen počet adres na 12, opravena chyba v zobrazení
- některé doplňky v záložkách "Data adresy" (grafy)

Etherm 1.0.20

- rozšíření konfiguračních nabídek o hlavice HS3 a koncové moduly KS3

Etherm 1.0.19

- uživatelské programy vytápění (1 ÷ 96) lze nyní také slovně pojmenovat. Jméno se vkládá v editačním okně programu a je viditelné i v přehledu UPV. V oknech "mapa přiřazení" a "data adresy" se jméno UPV objeví při umístění kurzoru myši na jeho číslo v tabulce.

Etherm 1.0.18

- záložka "Přehled" byla doplněna o možnost přidání obrázku na pozadí (např. plánku budovy)
- v rozpočtu lze načíst jména adres i s čísly adres a je možné si zvolit pořadí uživatelů v jejich seznamu; toto pořadí je pak respektováno i ve výpisech
- opravena chyba zobrazování v záložce "Přehled"

Etherm 1.0.17

- na přání mnohých uživatelů byla doplněna záložka "Přehled"
- v okně "Editace UPV byly doplněny možnosti graficky "Přidat úsek" a "Odebrat úsek"
- v záložce "UPV" i v okně "Editace UPV" se již nezobrazují teploty neplatných úseků

Etherm 1.0.16

- opravená chyba možného zadání měsíce "0" v nastavení operativní změny
- po přeinstalaci dřívější verze se mohou u prošlých OZ objevit znaky typu "0?.0?.2011", což nemá vliv na správnou funkci programu

Etherm 1.0.15

- opravená chyba exportu mapy přiřazení
- opravená chyba indikace budoucí změny v letním režimu

Etherm 1.0.14

- program obsahuje také jazykový soubor angličtiny
- anglickou verzi popisů je možné zvolit po instalaci v menu "Nastavení / jazyk" (nápověda je pouze v českém jazyce)

Etherm 1.0.13

- přepracována záložka "Historie"; umožňuje nyní zobrazit průběh teplot až na osmi adresách s volitelnými barvami ... atd.
- jemná změna symboliky krajních hodnot v tabulce historie průměrných hodinových teplot

Etherm 1.0.12

- opravena chyba při vykreslování grafu v období změny zimního/letního času
- doplněna indikace blízké změny (*)

Etherm 1.0.11

- opravena chyba při vykreslování grafu historie na přelomu roku
- oprava údaje jednotky v podprogramu Rozpočet

Etherm 1.0.10

- opravena drobná SW chyba

Etherm 1.0.9

- doplněn podprogram ROZPOČET, který umožňuje rozdělování topných nákladů mezi jednotlivé uživatele

Etherm 1.0.8

- oprava import/export operativních změn a map přiřazení
- práce s letním časem

Etherm 1.0.7

- příprava na doplnění cizojazyčných verzí (volba jazyka)
- v záložce "Data adresy" jsou doplněna tlačítka "Změř", "Otevři", "Zavři", "Ukonči"
- v záložce "Data adresy" je vypuštěno tlačítko pro kopírování letního programu a zavádí se širší volba (kopírování libovolného UPV) prostřednictvím pravého tlačítka myši
- kopírování UPV se zavádí také v záložce "Mapa přiřazení"
- správa portů dovoluje konfigurovat i TCP port

Etherm 1.0.6

- doplněno vyhledávání sériových portů v rozsahu COM1 ÷ COM256
- doplněna možnost přepínání grafu v okně "Data adresy" mezi rozsahy den - týden - měsíc
- opravena chyba v příkazech servisního režimu (záměna indikace firmware a konfigurace)
- doplněny nové možnosti okna pro spouštění programu
- možnost importu/exportu byla doplněna do některých dalších oken
- při instalaci nové verze programu do adresáře s předchozí instalací nepřichází uživatel o data programu; nahradí se pouze soubor .exe a soubor nápovědy .chm.

Etherm 1.0.5

- je odstraněna chyba v servisním režimu při použití hesel adres
- do okna servisního režimu byla doplněna tlačítka "Otevři" a "Zavři".

Etherm 1.0.4

Je-li připojena jedna řídicí jednotka, tlačítko "Načti" v hodinové historii rovnou načítá (nezobrazuje výběr jednotek). Stejně tak v okně průměrných teplot.
Pro PWM již nelze zadat letní režim, ale písmeno "N" (nepoužito).
V okně adresy byl zrušen box s aktuální teplotou (zobrazuje se v tabulce) a přidáno tlačítko pro nastavení letního programu na celý týden (s vyjímkou PWM).
V hodinové historii přidána možnost exportu do .xls. Je-li načteno více roků, lze zvolit, zda bude uložen jen zobrazovaný rok nebo vše.
Správa jenotek/Nastavení: nový parametr - Komunikační protokol.
Možnost volby komunikačního protokolu souvisí se zavedením nové verze řídicí jednotky: ETH1mod2. Účelem nového komunikačního protokolu je zvýšení bezpečnosti přístupu uživatelů k regulaci po místní nebo internetové síti; v původním protokolu bohužel program KomWin odkrývá i přístup k adresám opatřeným heslem uživatele. Nový protokol je pro KomWin nečitelný a program Etherm samozřejmě přístup prostřednictvím hesla adresy respektuje. Zavádí navíc i heslo konfigurace pro dálkové servisní či správcovské úpravy.
FW s novým komunikačním protokolem může výrobce zpětně nahrát do řídicích jednotek ETH1mod se zeleným displejem.

Etherm 1.0.3

- v okně přehledu je možné jediným povelem zapisovat připravená data do všech řídicích jednotek
- v okně "Data jednotky" jsou doplněna tlačítka "Zapiš změny" a "Zapiš vše"
- záložka "Historie" nyní obsahuje i graf teplotního průběhu; je možné porovnávat grafy dvou adres a to i adres z různých řídicích jednotek
- v okně "Správa portů" lze konfigurovat několik komunikačních portů (fyzických i virtuálních) a v okně "Správa jednotek" lze tyto porty jednotlivým řídicím jednotkám přiřazovat; jediným programem tak lze spravovat různé regulační okruhy připojené rozličným způsobem
- byly přidány dvě nové záložky: "Operativní změny" (přehled OZ na adresách ŘJ) a "Průměrné teploty" (udávající stavy jednotlivých "počitadel" a umožňující rovněž výpočet průměrných teplot za období)
- do základního menu byla doplněna položka "Uživatelské sady" k ukládání vytvořených sad (zahrnujících mapy přiřazení a programy - UPV) do PC a jejich následné načítání do ŘJ
- menu "Vstup" obsahuje nové příkazy "Import" a "Export" umožňující obnovovat a zálohovat datový soubor (obsahuje nastavení všech portů a jednotek)
- do okna "Servisní režim" byla přidána možnost vysílání příkazů pro hlavice HS.. a koncové moduly KS.., kd..

Etherm 1.0.2.b0

Doplněn parametr "Druh komunikace" do správy portů - volba "Master 485" je potřebná k provozu s převodníky RS232/RS485.
Opravená chyba v indikaci platnosti nastaveni adresy

Etherm 1.0.1.b1

Odstraněny chyby kompilace (Konfigurace HS, KS). Přidána konfigurace koncových modulů KD - dual senzor. Správa portů rozšířena o možnost přepínání signálu RTS (významné pro komunikaci s jednotkami ETH1emc).

Etherm 1.0.0.b0

Spuštění komunikace této programové verze s řídicí jednotkou a následný návrat ke komunikaci programem KomWin vyhlásil v některých případech "zablokování" jednotky. Pro odstranění tohoto stavu použijte program KomOdblok.exe. program pouze spustíte (neinstalujete), nastavíte sériový port, příp. parametry (zpoždění odpovědi, čekání na odpověď) a stiskněte tlačítko ODBLOKUJ. Program se ještě jednou zeptá, zda tento krok chcete učinit a po Vašem souhlasu ho provede. Provedení nahlásí, případně oznámí eventuální chybu.