Základní informace k novému programu ETHERM

Program Etherm je určen ke komunikaci řídicího počítače se soupravou regulace nesoučasného vytápění ETATHERM s řídícími jednotkami typu ETH1.

Programem lze sledovat stav celého regulačního systému, monitorovat programované i skutečné teploty, mapy přiřazení uživatelských programů vytápění (UPV) jednotlivým adresám a dnům v týdnu, zařazené operativní změny a další parametry. Zadané údaje lze číst a měnit s možností nastavení práv pro různé uživatele.
S pomocí vhodného konvertoru a vytvořeného vzdáleného virtuálního portu lze regulační soupravy dálkově ovládat také prostřednictvím počítačové sítě nebo internetu.

Programem lze rovněž konfigurovat vlastnosti řídicích jednotek, parametry jednotlivých adres, vkládat hesla uživatelů a konfigurovat koncové členy vybavené mikroprocesorem (hlavice HS a koncové moduly KS).

Program je vybaven kontextovou nápovědou - kliknutím na její tlačítko se otevře okno s textem příslušným ke konkrétnímu oknu.

Program bude dle potřeby průběžně inovován. Jeho verzi zjistíte v menu "Nápověda/O aplikaci". Právo k využívání programu mají všichni právoplatní majitelé či nájemci řídicích jednotek ETH1, kteří ho mohou rozšířit i na další uživatele regulačního systému.

Základní principy programu Etherm

Vytápění budov je proces relativně pomalý (s velkou setrvačností). Regulační okruhy tedy nemusí pracovat spojitě, ale mohou zasahovat v určitých krátkých časových intervalech. Tato koncepce umožňuje efektivnější řešení (např. energeticky méně náročné) a výrazně zvyšuje životnost akčních členů. Tímto způsobem fungují i regulační soupravy ETATHERM, které pracují s časovým rastrem 4 minut. Jedenkrát za 4 minuty je na každý koncový člen vyslána požadovaná teplota; ten ji porovná se skutečnou (kterou si změří) a v případě potřeby vhodně zareaguje.

Popsaný regulační proces je z hlediska regulace zcela vyhovující, není však jednoduché ho výstižně monitorovat a ovládat nadřízeným programem běžícím v připojeném PC. Vytvoření povelu v programu nastává v jiném čase než jeho vyslání do řídicí jednotky regulace a vyslání tohoto požadavku řídicí jednotkou příslušnému koncovému členu se provede s dalším časovým zpožděním. S rozvojem komunikačních technologií se rovněž zvyšuje počet případů, kdy je regulační souprava ovládána z několika různých míst (více PC připojených k soupravě přímo nebo prostřednictvím internetu, případně i manuálně klávesami jednotky).

Program Etherm rozlišuje 3 základní stavy zobrazovaných údajů - dat:

 1. Platná data.
  Za platná data jsou považována načtená data po dobu platnosti nastavenou při konfiguraci jednotky. Tato data se v programu zobrazují písmem modré barvy. Program vždy načítá data, která byla vyslaná řídicí jednotkou v průběhu regulačního protokolu!
  Přísně vzato jsou data platná pouze v okamžiku načtení. Ve skutečnosti je však velmi pravděpodobné, že se budou měnit relativně pomalu. Závisí to však na konkrétní situaci. Je-li k soupravě připojen pouze jediný uživatel a nepředpokládá se ani možnost manuálních zásahů klávesami jednotky, budou se data měnit pouze "z technologických důvodů" vlastní regulace (většinou změny teplot). Soupravu však může ve stejné době ovládat více osob různými cestami - pak není vyloučené, že se některá data mohou měnit v těsném časovém sledu, případně i s protichůdným významem. Program Etherm proto ponechává na uživateli, jakou dobu platnosti dat považuje ve svém konkrétním případě za dostatečnou a nastaví si ji jako parametr "Doba platnosti dat".
   
 2. Data s prošlou dobou platnosti.
  Po skončení nastavené doby platnosti jsou data považována za prošlá. Tato data se v programu zobrazují písmem šedé barvy.
  V okně "Data jednotky" se zobrazuje čas posledního načtení dat jednotky provedeného povelem Načti  tohoto okna. Načtení dílčích dat příslušným tlačítkem z jiných oken tento údaj již neovlivňuje. Ukládá se na pevný disk pro účely budoucího zobrazení.
   
 3. Připravená data.
  Připravená data jsou taková, která uživatel v programu změnil, ale dosud nevydal povel k zápisu do řídicí jednotky. Tato data se v programu zobrazují písmem červené barvy.
  Program lze i s připravenými daty zavřít, aniž by byla vyslána do řídicí jednotky. Data jsou uložena na pevný disk a při dalším spuštění programu se opět objeví. Je tedy možno je zapsat později, změnit, případně obnovit původní (povelem Načti).
  Připravená data lze v příslušném okně zapsat do paměti řídicí jednotky povelem "Zapiš změny"; v takovém případě se zapíší jen ta data, která byla během přípravy dat změněna. Ostatních (která mohla být mezitím např. změněna jiným uživatelem) se zápis netýká. Pro zápis však lze použít i povel "Zapiš vše", který způsobí přepis všech údajů příslušných k dotyčnému oknu, tedy i údajů, které mezitím mohl změnit jiný uživatel.

Při první komunikaci s řídicí jednotkou do ní program Etherm vloží identifikační klíč, který již není možné změnit. Slouží k tomu, aby např. při používání PC s různými řídicími jednotkami nemohlo dojít k nechtěnému přepisu dat. Program v takovém případě uživatele upozorní, že hodlá komunikovat s jinou jednotkou a vyžádá si souhlas.

Názvy jednotlivých adres (místností) a řídicí jednotky, vyplněné při konfiguraci řídicí jednotky, zapisuje Etherm příslušným povelem do její paměti.

Podrobné vysvětlení pojmu "vyslaná data"

Všechna data potřebná k řízení regulačního procesu jsou uložena v paměti řídicí jednotky. Tedy i data vytvořená v programu Etherm, jejichž účelem je jakákoliv změna řídicího programu, je nutné zapsat příslušnými povely ("Zapiš změny" nebo "Zapiš vše") do řídicí jednotky. Ta je pak vysílá v časovém sledu, který je určen parametry komunikačního protokolu.

Ve snaze o poskytnutí dat blízkých skutečnosti zobrazuje Etherm údaje vyslané řídicí jednotkou do regulační sběrnice. Uživatel programu si této skutečnosti musí být ve všech situacích plně vědom; v opačném případě ho mohou některé situace zaskočit.

Příklad:
Uživatel vytvoří v programu Etherm na zvolené adrese se standardním režimem operativní změnu. Povelem "Zapiš změny" ji zapíše do paměti řídicí jednotky a vzápětí na to data adresy načte povelem "Načti". Okno zobrazuje zadanou OZ, ve většině případů však nadále zobrazuje standardní režim s původní teplotou. Je tomu tak proto, že jednotka dosud nevyslala příkaz operativní změny dotyčné adrese, protože na ni dosud nepřišla řada v regulačním protokolu. Nastane tak ovšem nejpozději do čtyř minut.
Jiné chování programu by v dané situaci nebylo správné. Program nechce "předpokládat", že situace nastat musí. Existuje totiž řada okolností, které realizaci předpokládané operativní změny mohou zabránit - zásah jiného uživatele (dálkové ovládání nebo manuálně na jednotce), výpadek elektrického proudu atd. Jistě může nastat také situace, kdy program zobrazí dosažení požadovaných teplot v místnostech, ale k vypnutí kotle ještě nedošlo, protože regulační protokol ještě nevyslal příslušný povel adrese kotle.