Popis Montážní list Konfigurace Modul WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e Vyzkoušejte si komunikaci

NÁVOD K OBSLUZE řídicích jednotek ETH1e.

Tento návod platí pro regulační soupravy s řídicími jednotkami rodiny ETH1e. (ETH1eA, ETH1eB, ETH1eC, ETH1eD) a elektronickými hlavicemi HS (HK, HQS, HZS) nebo koncovými moduly KS, KD (KK, KQS, KZS).

My, ETATHERM, s.r.o., IČO 48396907, prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, je za námi určených podmínek použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných trh s technickou dokumentací a požadavky příslušných nařízení vlády.

PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ ETH1e.

představuje regulaci nejvyšší kvalitativní třídy typu IRC (individual room control) a slouží k programovému řízení teplot jednotlivých místností. Z jedné řídicí jednotky lze ovládat teplotu až v šestnácti jednotlivých místnostech nebo zónách a to jak při vytápění teplovodním s radiátory, tak při vytápění přímotopném elektrickém s konvektory, sálavými panely, teplovzdušnými ventilátory, akumulačními kamny atd. Podle svých požadavků nastavíte optimální program teplotního režimu jednotlivých místností na každý den v týdnu a tento program se pak automaticky opakuje v týdenních cyklech. Výsledkem je tepelná pohoda a možnost výrazných úspor energie s příznivým dopadem na ekologickou situaci. Tento návod Vás seznamuje s možnostmi a způsoby ovládání regulátoru. Věnujte, prosíme, čas jeho prostudování!

I. PRINCIP REGULACE

Řídicím centrem regulačního systému je řídicí jednotka.
Výkonnými prvky jsou:

V řídicí jednotce pracují nepřetržitě vedle mikropočítače také krystalem řízené hodiny. Mikropočítač sleduje čas a v pravidelných intervalech vysílá dle programu k jednotlivým hlavicím informace o požadované teplotě. Zpracování těchto informací včetně údajů o skutečných teplotách v dotyčných místnostech provádí elektronika hlavic nebo koncových modulů. Ta také dle potřeby nařídí přivření/pootevření ventilů elektromotoricky řízenými servopohony nebo sepnutí/rozepnutí paměťových relé povelem z koncového modulu. Přenos informací mezi řídicí jednotkou a hlavicemi či koncovými moduly probíhá po dvojvodičovém vedení (sběrnici s napětím max. 10V), které zajišťuje i jejich napájení. Funkce hodin i vložený program jsou při výpadku sítě zajištěny napájením z vnitřní baterie (na cca 10 let) a ventily či relé zůstanou za tohoto stavu v poloze, kterou měly před výpadkem. Plnou funkci regulátoru při výpadku sítě lze zajistit napájením z vnějšího akumulátoru.

Externí vstup PWM umožňuje přiřadit vybraným (nebo všem) adresám jiné uživatelské programy (UPV) než které platí v běžném režimu. Tuto funkci lze využít pro spínání/odpínání elektrických topidel signálem HDO, otevření všech hlavic při sepnutí limitního termostatu (hrozící přetopení kotle na tuhá paliva), instalaci přepínače "manuální režim", který přiřadí vybraným (nebo všem) adresám UPV odlišné od běžných atd.

Řídicí jednotka obsahuje funkce, které mohou např. prostřednictvím vybrané adresy vypínat kotel, oběhové čerpadlo atd. při dosažení programovaných teplot vybraných (nebo všech) řízených místností.

II. PODMÍNKY INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ

Montáž soupravy není příliš složitá. Smí ji však provádět pouze osoba, jejíž kvalifikace je dokladována podle zákona přiměřeně pro toto zařízení a prostředí, ve kterém bude instalováno. Tato osoba musí být podrobně seznámena se všemi montážními pokyny výrobce a při montáži, oživení či opravách se řídit jejich ustanoveními. Doporučujeme Vám využít služeb autorizovaných montážních firem.

Sběrnici tvoří dva vodiče dimenzované na proud cca 0,35A. Její vedení je možno přizpůsobit typu a charakteru objektu, napětí na sběrnici nepřesáhne 10V a zkrat nezpůsobí poškození systému. Regulační soupravu používejte výhradně k účelu, pro který je určena a zacházejte s ní podle pokynů tohoto návodu. Elektronické hlavice a koncové moduly obsahující prostorová teplotní čidla nezakrývejte těžkými záclonami, závěsy, kryty nebo nábytkem. Pokud se tomu u elektronických hlavic nelze vyhnout, je možné použití oddělených čidel (pro jejich umístění platí stejné pravidlo). Průduchy ochranných krytů udržujte v čistotě a zabraňte jejich zanesení prachem či jinými nečistotami; v nestandardních situacích (malování, stavební úpravy) díly soupravy vhodně přikryjte. Vnik cizích těles nebo tekutin do dílů soupravy může svými zkraty a svody způsobit závažné poruchy elektroniky regulačního systému s vážnými následky na funkci otopné soustavy.

III. OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ REGULAČNÍ SOUPRAVY

Základní provozní stavy řídicí jednotky indikuje LED na přední stěně řídicí jednotky:

stav jednotkykaždé 4 sekundy LED blikne
běžný stavjednou krátce
běžný stav + požadavek zapnutí kotledvakrát krátce• •
běžný stav + PWMjednou krátce a jednou dlouze• —
běžný stav + požadavek zapnutí kotle + PWMdvakrát krátce a jednou dlouze• • —

Pro dílčí nebo úplnou komunikaci s regulační soupravou prostřednictvím řídicích jednotek ETH1e. existuje několik možností:

IV. PROGRAMOVÁNÍ

Základním režimem činnosti je týdenní režim s cyklickým opakováním pro každou místnost a den v týdnu. Každá řízená místnost má již při instalaci určenou svoji adresu. ETH1e. může řídit až 16 různých adres označených 1 ÷ 8 a .1 ÷ .8. Programování jednotky sestává ze dvou základních kroků:

Vytvoření (úpravy) uživatelských programů vytápění (UPV)

Řídicí jednotka ETH1e. Vám nabízí možnost vytvořit 96 běžných UPV. K dispozici je osm časových úseků. Do sloupců "pondělí ÷ neděle lze také zapsat "L" - letní program. Ten provádí pouze denní proběh ventilů, po jeho skončení nařizuje el. hlavicím typu HS uzavřít ventily.

Časové úseky nemusí být řazeny chronologicky - např. do programů nabízených od výrobce můžete vřadit na konec další (nový) úsek časově spadající mezi již programované úseky; jednotka si je vybere ve správném pořadí. Zhorší se však přehlednost při dalších úpravách.

Teplota příslušná poslednímu časovému úseku platí také pro časový úsek předcházející prvnímu programovanému úseku téhož dne !!! (Pondělní noční útlumová teplota je tedy platná i v pondělní ráno až do času prvního úseku příslušného UPV).

Chcete-li tedy v nějaké místnosti udržovat trvale stálou teplotu, vytvořte si UPV sestávající z jediného úseku (s libovolným časovým údajem), kterému přiřadíte požadovanou teplotu a tento UPV přiřaďte určené adrese pro celý týden.

Při editaci teplot jednotlivých úseků UPV v ovládacím programu kontrolujte, zda máte správně nastavený teplotní rozsah (běžně 6÷35°C). Použijete-li UPV sestavený v běžném teplotním rozsahu pro adresu s jiným teplotním rozsahem, teploty se přepočítají na jiné hodnoty! Teploty úseků použité pro tvorbu UPV v jiném než běžném teplotním rozsahu se v přehledu UPV objeví v hodnotách přepočítaných pro běžný rozsah.

Přiřazení UPV adresám, dnům v týdnu, případně reakci na PWM

Mapa přiřazení UPV adresám je tabulka, ve které řádky přísluší adresám (místnostem) a sloupce dnům v týdnu + PWM. Do jednotlivých okének tabulky se zapisují čísla vybraných UPV; každý UPV může být použit i několikrát - pro různé adresy a dny.

Do okének sloupce PWM se zapisují čísla UPV, které mají být platné v případě aktivované funkce PWM. Je-li PWM aktivní, mají jemu přiřazené UPV přednost před UPV přiřazené dnům v týdnu. Zapíšete-li do některého řádku ve sloupci PWM "N", nebude adresa příslušná tomuto řádku na aktivní PWM reagovat, ale bude se i nadále řídit běžnými UPV zapsanými v pondělí ÷ neděle.

PWM představuje vstup pro externí signál do řídicí jednotky. Jeho charakter je dán instalačním zapojením, působnost pro vybrané adresy se určí při konfiguraci jednotky. Může být využit pro spínání/odpínání topidel signálem HDO, hromadné přepnutí zvolených adres na jiné programy vnějším povelem nebo ručním přepínačem atd.

V. OPERATIVNÍ ZMĚNY (OZ)

Řídicí jednotky ETH1e. Vám umožňují řídit vytápění jednotlivých místností podle Vašich požadavků. Jakmile tyto požadavky jednotce předáte (formou sestavení a přiřazení programů), musíte respektovat, že program sám nemůže poznat různé odchylky v běžném provozu, které ovšem běžně nastávají. Aby nebylo nutné v takových případech měnit program a po skončení události ho opět zpětně upravovat, nabízí řídicí jednotka možnost jednorázových odchylek formou operativních změn (dále OZ).

Operativní změna je příkaz k regulaci zvolené teploty po stanovenou dobu na vybrané adrese. Dobu platnosti lze nastavit od patnácti minut až max. do konce příštího roku. Také začátek OZ může být posunut dopředu - pro nastavení budoucí OZ.
Pro každou adresu lze nastavit jednu OZ.

Časové úseky poslední OZ zůstávají v paměti, údaj teploty platí podle naposledy provedeného nastavení (v kterémkoliv režimu)

Rychlá operativní změna (ROZ)

Pro každou adresu si můžete v konfiguraci jednotky připravit určitý druh operativní změny, kterou pak kdykoliv aktivujete manuálně tlačítkem v okně přehledu nebo detailu adresy. Lze volit teplotu a dobu trvání, případně udržovací režim. ROZ můžete samozřejmě v jejím průběhu kdykoliv předčasně ukončit a vrátit se tak do platného UPV.

Nezapomínejte, že ROZ je také operativní změna a pro adresu může v daném okamžiku platit pouze jediná OZ. Pokud tedy aktivujete ROZ a následně nastavíte jakoukoliv "další" OZ, ROZ se stane neaktivní?

Udržovací režim

V programovém okně OZ můžete také vybrat adresu, nastavit požadovanou teplotu a místo volby časového intervalu zvolit "Udržovací režim" . Zvolená teplota bude trvale platná až do opětovné ručně provedené změny.

VI. OVLÁDÁNÍ ZDROJE TEPLA (KOTLE nebo jiných zařízení)

Adresa jednotky může být konfigurována pro vypínání zdroje tepla (např. plynového kotle) při dosažení programovaných teplot ve vybraných (nebo všech) řízených místnostech. Koncový modul-spínač (KS7) simuluje trvale "reálnou teplotu" cca 23°C a o stavu relé připojeného k modulu KS7 rozhoduje přiřazený UPV:

Přejete-li si např. ovládat kotel jen podle splnění teplotních požadavků vybraných místností, vytvořte příslušný UPV z jediného úseku s teplotou 6°C.
Většinou (např. od výrobce) bývá vypínání kotle konfigurováno na poslední adresu (.8), které je přiřazený UPV č.96 s jedinou teplotou 6°C.

Řízené spínače

Vhodně vybrané adresy lze také konfigurovat jako "spínač 1" , "spínač 2". Chování těchto adres závisí na srovnání programovaných a reálných teplot na adresách vybrané skupiny, na přiřazeném UPV a posledním prošlém nastavení OZ.
Účelem těchto možností je schopnost realizace dalších funkcí otopné soustavy i jiných zařízení. Popis těchto možností se však již vymyká rozsahu návodu. V případě jejich použití se řiďte speciálními pokyny (viz např. aplikace uvedené na www.etatherm.cz).

VII. HESLA

Pro ochranu před nežádoucí manipulací lze přístup k ovládání jednotky blokovat hesly:

VIII. ČASOVÉ ÚDAJE

Nastavení správného data a času se provádí v programu Etherm (v okně Konfigurace ŘJ) formou synchronizace s časem v PC.

IX. MĚŘENÍ TEPLA

Řídicí jednotky ETH 1 mají vestavěný program pro relativní měření tepla. V průběhu (nastavitelného) topného období eviduje řídicí jednotka v patnáctiminutových intervalech údaje o teplotách v jednotlivých místnostech a ukládá je do své paměti. Případné výpadky sítě jsou registrovány. Stavy na začátku a konci vyhodnocovaného období je nutné načíst připojeným PC s programem Etherm. Pomocí něho lze zjistit i výsledné průměrné teploty potřebné k výpočtu rozdělení nákladů mezi uživatele. Konkrétní algoritmus výpočtu plateb závisí na dohodě (smlouvě), případně na znění platných zákonů a vyhlášek. Evidenci je vhodné provádět pouze v hlavním topném období (nastavitelném z PC); v mezidobí zůstává registrovaný stav nezměněn.
Popsaný způsob měří tepelnou pohodu jednotlivých prostorů a jeho princip je léta používán v různých zemích, zejména ve Skandinávii. Podmínkou správné činnosti regulátoru i evidence je přirozeně trvale regulérní dodávka tepla. Podrobnosti o principu metody i jejím použití lze nalézt na www.etatherm.cz.

X. ÚDRŽBA, SERVIS

Automatický proběh ventilů

Voda v otopném systému obsahuje zpravidla řadu různých nečistot, jak chemického, tak fyzikálního charakteru. Pokud zůstávají regulační ventily delší dobu bez pohybu, hrozí jim právě vlivem těchto nečistot zatuhnutí a ztráta funkce. Regulační souprava tomuto nebezpečí brání pravidelným automatickým proběhem ventilů. Jednou denně vyšle řídicí jednotka každé hlavici povel k určitému pohybu kuželky ventilu v obou směrech.
Nevypínejte proto regulační systém v letním období!
Počátek proběhu se nastavuje při konfiguraci (např. na "12.00" hod). a lze ho ovládacím programem změnit.

Údržba, korekce nastavení hlavice

Regulační systém ETATHERM nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Hlavice a koncové moduly je třeba udržovat v přiměřené čistotě, aby případné prachové usazeniny neomezovaly proudění vzduchu okolo teplotního čidla. Pozor též na znečištění elektroniky hlavice např. při malování či zalévání květin!

Napájecí zdroj

doporučený (a dodávaný) spínaný napájecí zdroj: MeanWell GS12E12 (230V AC/12V DC) s elektronickými ochranami proti přetížení, přehřátí, zkratu na výstupu a přepětí v síti (135%).

Důležité poznámky

Zálohování vnitřních hodin jednotky zabezpečuje lithiová baterie umístěná na desce plošných spojů. Její životnost je min. 10 let, v praxi není s její výměnou počítáno.) a v běžném provozu z ní není odebíraný proud.
Nefunkčnost baterie by při současném výpadku sítě (nebo jiném vypnutí síťového zdroje) způsobíla přepsání aktuálního data a času. V takovém případě je nutné baterii vyměnit - původní vypájet z desky a nahradit novou. Po této výměně bezodkladně nastavte aktuální čas i datum!!! Výměnu baterie svěřte odborníkovi; nadměrné zahřátí baterie může způsobit její explozi a při neobratném vypájení hrozí poškození desky spojů.
Lithiová baterie neobsahuje rtuť. V případě její výměny nebo při likvidaci řídicí jednotky odevzdejte starou baterii do místa určeného obcí pro ukládání tohoto druhu odpadu. Nepokoušejte se baterii regenerovat “nabíjením”, mohlo by dojít k explozi!

Přepravní a spotřební obaly výrobku jsou tvořeny papírovými (kartonovými) krabicemi a PE sáčky. Jejich likvidaci proveďte odevzdáním do příslušných kontejnerů tříděného odpadu.

Případné záruční i mimozáruční opravy uplatňujte u svého prodejce (montážní firmy).

V případě jakýchkoliv problémů s instalací nebo provozem regulační soupravy ETATHERM můžete s žádostí o radu nebo jinou pomoc oslovit servisní úsek výrobce. Na stránce www.etatherm.cz/servis najdete příslušné kontakty a informace.

XI. TECHNICKÉ PARAMETRY

Případné záruční i mimozáruční opravy uplatňujte u svého prodejce (montážní firmy).