Historie firmy Naše www stránky Likvidace výrobku Zajímavé odkazy

LIKVIDACE VÝROBKU, obaly, odpad

Pokyny pro nakládání se spotřebitelskými obaly a s výrobky po skončení jejich životnosti.

OBALY

Přepravní a spotřebitelské obaly jsou tvořeny papírovými (kartonovými) krabicemi a PE sáčky. Jejich likvidaci proveďte odevzdáním do příslušných kontejnerů tříděného odpadu.

Výrobce (ETATHERM s.r.o.) uzavřel smlovu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je tak zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM, odvádí příslušné poplatky a plní tak svoji povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm c) zákona o obalech.

LIKVIDACE VÝROBKU PO SKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI

Regulační souprava ETATHERM je elektrozařízením, které nesmí být odstraňováno společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdáno pouze na místech k tomu určených.

Výrobce (ETATHERM s.r.o.) je zapojen do kolektivního systému ekologické likvidace použitých elektrozařízení uzavřením smlouvy se společností RETELA, s.r.o., které odvádí příslušné poplatky a plní tak svoji povinnost vyplývající ze zákona o odpadech.

Vyřazená elektrozařízení odevzejte bezplatně na sběrných místech, která jsou k tomuto účelu vytvořena. Jejich seznam i další informace o způsobu zajištění zpětného odběru elektrozařízení získáte na stránkách firmy RETELA.