Popis Montážní list Foto DPS ETH1emc Úprava ETH1emc->mod

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ETH1emc

obrázek řídicí jednotky

Technické parametry:

V řídicí jednotce lze volně sestavovat uživatelské programy vytápění.
Externí vstup jednotky (PWM) umožňuje přivedení externího řídicího povelu , který přiřadí zvoleným adresám odlišné UPV.

Příklady použití:
- instalace ručního přepínače "MANUAL", který umožní zcela nepoučeným osobám přiřadit jiné (předem sestavené) uživatelské programy vytápění UVP vybraným adresám;
- spínání/odpínání topidel přímotopného el. vytápění v závislosti na signálu HDO: při změně sazby na vysokou (přivedení proudu k externímu vstupu) dojde k odpojení všech topidel a při změně opět na nízkou sazbu (rozpojení kontaktu) postupnému připojování topidel (s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech); standardní verze je vybavena protimrazovou ochranou (topidlo není odepnuto ani při "vysoké sazbě", pokud je v dané místnosti teplota nižší než cca 6°C nebo jiná nastavená);
- otevření všech řízených ventilů signálem "LIMIT" (havarijní čidlo kotle na pevná paliva atd.)

Řídicí jednotky jsou též vybaveny systémem měření tepelné pohody (metodou průměrných teplot za topné období) umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla mezi uživateli(nájemníky). Pro tento účel je také vhodné přiřadit vybraným skupinám adres uživatelská hesla; jednotka může sloužit více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání uživatelského hesla (čtyřmístný kód). Údaje o denostupních je možno číst pouze připojeným PC. Podrobný popis ovládání řídicí jednotky je uveden v návodu k obsluze.

Řídicí jednotky všech typů jsou standardně dodávány s napájecím zdrojem, který je bezpečný i při poruše. Max. teplota jeho izolace, jejíž opakované překračování by zhoršilo izolační vlastnosti a ohrozilo el. pevnost 3 750 V mezi primární a sekundární částí, je jištěna vratnou tepelnou pojistkou (u dodávek do 11/01 nevratnou tepelnou pojistkou).

Konstrukce zdroje zaručuje jeho správnou činnost i při mezních podmínkách provozu (napětí sítě 242 Vef, teplotě okolí 40°C); překročení těchto parametrů u zdrojů dodaných před 12/01 však po určité době způsobí nevratné přerušení tepelné pojistky, ztrátu napájení RJ (zhasne displej) a tedy úplnou ztrátu funkce regulační soupravy. Pokud nelze v dané lokalitě zajistit napětí v síti dle platné normy, je možné pro krátkodobé poruchy použít přepěťové ochrany (HAKEL ...). Kompromisním řešením může být zařazení sériového odporu 680 ohm / 4 W do přívodu k primární části transformátoru. Ten sníží sekundární napětí cca o 10%, což v uvedené situaci neovlivní správnou funkci regulace, ale omezí možnost přesycení jádra (a tedy vzrůstu oteplení) při překročení mezního napětí sítě; pravděpodobnost poruchy zdroje se tak výrazně sníží.

Nadřízené komunikace

ETH 1 je vybavena porty pro připojení osobního počítače (PC) k nadřízenému ovládání s využitím příslušného ovládacího software. Místní (lokální) připojení je možné po sběrnici RS 232 (podrobnosti viz "montážní listy"). Připojený počítač umožňuje monitorování regulačního systému, programování, odečítání průměrných teplot pro rozdělování spotřeby tepla, ukládání dat, tvorbu skupinových programů atd. Vlastní regulační proces je však řízen přímo řídicí jednotkou. Spojování řídicích jednotek (jednotlivých okruhů) do sítě s centrálním PC je možné po sběrnici RS 485 (druhý z komunikačních portů řídicí jednotky) - při zachování možnosti připojení lokálních PC k jednotlivým ETH 1. Zálohování hodin a potřebných dat je zabezpečeno lithiovou baterií s vysokou životností.
Řídicí jednotka ETH1mod umožňuje též připojení telefonního modemu ke komunikaci se vzdáleným PC.

Konfigurace

Slouží k volbě vlastností ETH 1 vhodných pro konkrétní aplikaci a volbě ochrany dat ETH 1 před nepovolanou manipulací. Provádí se z PC připojeného k jednotce přes RS 232 nebo RS 485 konfiguračním programem, který je součástí programu KomWin (viz informace na stránce Programy pro PC).

Konfigurační možnosti jednotky:

Konfigurační možnosti adresy:

typ adresy druh typ skupiny "spřažených" adres rozsah teplot
- nepoužit - vodní - bez vlivu na funkci jiných adres - počátek
- regulační - elektro - ovlivňující funkci "KOTEL" a "SPÍNAČ 1" - krok
- regulační s funkcí "KOTEL"   - ovlivňující funkci "SPÍNAČ 2"  
- regulační s funkcí "SPÍNAČ 1"      
- regulační s funkcí "SPÍNAČ 2"      

Typ adresy

  na všech adresách příslušné
skupiny spřažených adres platí, že
teploty reálné >= teploty požadované
alespoň na jedné adrese
ze skupiny spřažených adres platí, že
teplota reálná < teplota požadovaná
adresa "KOTEL" - vysílá teplotu dle přiřazeného UPV - vyšle povel "ZAPNI/OTEVŘI"
adresa "SPÍNAČ" - vysílá teplotu dle přiřazeného UPV - vyšle teplotu příslušnou naposledy zařazené
a nyní již "prošlé" operativní změně

I při konfiguraci "kotel", "spínač" zůstává adrese její regulační funkce s volbou "vodní" či "elektro".

Druh

Rozsah teplot

Volí se určením počátku (°C) a kroku - ten je nastavitelný v rozsahu 1 ÷ 4 K (°C).

Při volbě rozsahu teplot i kroku je však třeba respektovat konkrétní provedení koncového členu (hlavice, modulu) neboť pro různé rozsahy jsou nutná různá čidla, případně odlišná provedení převodníků!!!

HESLA v soupravě ETATHERM konfigurované programem KomWin

Program Etherm umožňuje vkládat do řídicí jednotky některá nová hesla (heslo adresy pro přístup z PC, heslo konfigurace) potřebná mj. pro dálkový přístup. Jména ŘJ a adres ukládá do paměti ŘJ, což zajišťuje potřebnou jednoznačnost a srozumitelnost při ovládání soupravy více subjekty. Program KomWin tyto úkony neprovádí a je tedy pro dnešní komunikace nepoužitelný. Všechny typy řídicích jednotek ETH1.. mohou být konfigurovány programem Etherm!!!

hesloúčinky v ŘJúčinky v PC-KomWinpozn.
adresypřístup k adrese 1
časunast. hodin a data 1
servisupřístup k displeji 30÷33vstup do konfigurace ŘJ 1
hlavnívstup do konfigurace ŘJ
změna/zrušení sebe sama
nast. času a data
nast. topné sezóny
nast. minim. teplot
 2
programu KomWinpřístup k programu
Poznámky a vysvětlivky:
1 ... heslo lze nahradit zasunutím HW klíče do příslušného konektoru ŘJ
2 ... při zadávání hesla musí být zasunutý HW klíč