Popis Montážní list Foto DPS ETH1emc Úprava ETH1emc->mod

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ETH1emc - montážní list

Řídicí jednotka je z hlediska el. bezpečnosti elektrickým předmětem třídy II a je od sítě oddělena dvojitou izolací. Připojením jakéhokoliv el. předmětu k soupravě nesmí dojít k porušení této vlastnosti!!! Např. řídicí jednotka ani sběrnice nesmějí být úmyslně spojeny ani s ochranným vodičem sítě.

sestava řídicí jednotky

Při eventuální demontáži desky plošného spoje dejte pozor, aby Vám nevypadla izolační podložka pod T30 !!!

HW klíč
Je nutný pro některé úkony servisního nebo konfiguračního charakteru. Spočívá v propojení kolíků č. 7 a 8 konektoru KO 1 ve spodní části desky řídicí jednotky (viz obrázek).

Připojení vnějších přívodů a vývodů

- napájení:
Používejte výhradně zdroj dodávaný s řídicí jednotkou; jakýkoliv jiný způsob připojení musí být schválen výrobcem. V opačném případě nelze zaručit správnou činnost řídicí jednotky v různých situacích.
zakončení vodiče

- sběrnice ETATHERM:
nestíněný dvojvodič; odpor sběrnice od řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu koncovému členu nesmí být větší než 8 ohmů (měřeno na vstupu, konec zkratován)

- PWM:
binární signál (proudová smyčka 5 mA)

- připojení k místnímu PC sběrnicí RS 232:

zapojení šňůry a konektorů CANNON

- propojení více jednotek sběrnicí RS 485:

síť jednotek

Postup při uvádění do chodu:

Jednotku upevněte do žádaného místa pomocí montážních otvorů v zadní stěně. Při sejmutém krytu připojte vývody napájecího zdroje; dbejte na správnou polaritu a vývody ve svorkách ihned přitáhněte - i mžikové přerušení kontaktu přívodů může zanést programovou poruchu do mikropočítače, systém je proti výpadkům napájení odolný až na straně síťových svorek. Tato odolnost platí pouze ve spojení s dodávaným zdrojem. Nepoužívejte jiný síťový zdroj! Požadujete-li plnou funkci regulace nezávisle na síti, můžete soupravu napájet z akumulátoru 12V.

Jestliže se displej nerozsvítí okamžitě po zasunutí připojeného zdroje do zásuvky, ihned zdroj odpojte a zkontrolujte polaritu jeho připojení. Opačné připojení může zničit zdroj a poškodit jednotku. Napájecí zdroj zaručuje elektrickou bezpečnost i při poruše a proto je chráněn proti přehřátí izolace vlivem zkratu, přetížení nebo vysoké teploty okolí nevratnou tepelnou pojistkou; oprava přerušené pojistky není možná a zdroj je nutno v takovém případě nahradit novým. Od 12/01 jsou zdroje dodávány v provedení s vratnou pojistkou. Ani po odstranění příčiny oteplení však zdroj nenaběhne do provozního stavu sám; je třeba ho odpojit od sítě, nechat zchládnout a pak znovu zapnout.

Přivedení externího řídicího signálu:

(zapojení platí pro signály HDO, "LIMIT", dálkové přepínání operativní změny atd.)

schéma

Proudový zdroj lze realizovat např. zdrojem napětí se sériovým odporem:

UBEZ > UN >2·n + 1 [V, V, -]         RS = 200·(UN - 2·n) [W, V, -],

kde "UBEZ" je bezpečné napětí pro příslušné prostředí, "UN" je napětí zdroje a "n" je počet připojených vstupů PWM řídicích jednotek (běžně n = 1).

V jednoduchých případech lze k realizaci proudového zdroje použít napětí napájecího zdroje (svorky +, -), které je cca 12V. Sériový odpor pro jeden vstup PWM: RS = 2 kOhm / 0,1W.

Řídicí jednotka je chráněna proti zkratu sběrnice. Pokud není při uvádění do chodu nebo servisní činnosti na příslušné větvi sběrnice napětí cca 9,2 V v servisním módu, odpojte sběrnici (vodiče "aL", "bL" nebo "aP", "bP" ) od jednotky a ověřte napětí přímo na svorkách nezatížené jednotky; není-li správné napětí ani v takovém případě, může být vada v jednotce. Jinak se pravděpodobně jedná o zkrat instalované sběrnice nebo vadu některého z koncových členů.

Adresa řídicí jednotky a adresa pole v síti

Zadává se v displeji '31'. Adresa jednotky je tvořena symbolem "J" a volitelným číslem v rozsahu 0 ÷ 255. Adresa pole jednotky se nastaví v témže displeji po dlouhém stisku T3; je tvořena symbolem "A" a volitelným číslem v rozsahu 0 ÷ 255. Dvě či více jednotek ve stejném poli nesmějí mít stejné adresy.

Hesla Max. počet Funkce
uživatelské 16 blokuje přístup k vybraným adresám, OZ a tvorbě příslušných UPV
servisní 1 blokuje přístup k servisním úkonům (servisní režim) a konfiguraci
času 1 blokuje přístup k nastavení času (s výjimkou nastavení minut)
hlavní 1blokuje přístup k důležitým úkonům v programu KomWin

Všechna hesla lze zavést (změnit) jen prostřednictvím PCa programu KomWin. Jsou-li zavedena, lze je zadávat v programu KomWin. Uživatelská, servisní a času lze zadat též tlačítky na jednotce nebo je odblokovat HW klíčem.

Způsob ovládání programu KomWin je součástí jeho nápovědy.