Vyhodnocení aplikace programové individuální regulace vytápění ETA 0497:

GYMNÁZIUM Čajkovského ul. Olomouc

ředitel: RNDr. Rudolf Bláha (tel. 068/5412493)

Montážní firma: MaKaM, s.r.o., Mošnova 1, 615 00 Brno

udělené ocenění: DOKONALÝ PROJEKT ROKU '99

ETA 0497 ve verzi ETA-PC (s možností centrálního ovládání z PC) byla montována v zimě r. 1996 s ukončením celé akce včetně naprogramování systému dne 15. 1. 1997. Objekt je napojen na externí dodávku tepla, měření spotřeby je na patě budovy.
Škola má k dispozici přesnou statistiku spotřeby tepla za několik uplynulých let včetně údajů o průměrných venkovních teplotách v jednotlivých měsících. Vyhodnocení dosažených úspor lze tedy stanovit kvalifikovaně i se zřetelem na teplotní úrovně jednotlivých topných období.
V tabulce jsou shrnuty údaje o skutečných měsíčních spotřebách (Q) v GJ a průměrných venkovních teplotách za příslušný měsíc (t) ve °C. Dále jsou počítány spotřeby v roce 1997 za předpokladu zachování původního způsobu vytápění (Qp) vztažené k roku 1995 i 1996. Poslední sloupce tabulky ukazují procentuální úsporu vůči r. 1995 a 1996 (ú 97/95, ú 97/96). Použité vztahy:

Qp = Q95. (20 - t97)/(20 - t95) a Q96 . (20 - t97)/(20 - t96)

ú 97/95 = (1 - Q97/Qp).100 a ú 97/96 = (1 - Q96/Qp).100.

  1995 1996 1997      
 QtQtQ tQp(97/95)Qp(97/96)ú 97/95ú 97/96
 GJ°CGJ°CGJ °C  %%
leden695-0,54744-3,8516 -4,39825,27762,763732
únor6440,43905-3,6473 1,16619,98721,552434
březen6293,63847-0,7358 4,06612,48653,814245
duben5679,826124,74 2356,58747,46538,216956
květen42111,31356152914,1 285,83420,089093
červen  2 0      
červenec  0  0     
srpen  0 0      
září  16610,8 5211,6 151,9 66
říjen  2729,93289 6,93 353,03 18
listopad  2775,47235 4,36 298,16 21
prosinec  860-3,8500 1,677 661,26 24

Z tabulky je zřetelná tendence zvyšování relativní úspory tepla se zvyšováním průměrné venkovní teploty. Rozdíly mezi úsporami vztaženými k rokům 1995 a 1996 lze přičíst na vrub nepřesnostem v měření a především neznalosti přesných vnitřních teplot v budově.

Q leden÷prosinec 1996 = 5 041 GJ
Qp (97/96) leden÷prosinec = 4 561 GJ
Q leden÷prosinec 1997 = 2 687 GJ

Absolutní úspora energie dosažená aplikací regulační soupravy ETA 0497 v roce 1997 (leden÷prosinec) vůči srovnatelnému období r. 1996 činí:

ÚSPORA: U = (1 - 2687/5041).100 = 46,7 %

Při respektování skutečných venkovních teplot v obou letech činí přepočtená úspora:

ÚSPORA: Up = (1 - 2687/4561).100 = 41,1 %

Celkové investiční náklady na pořízení a montáž regulace činily: 784 000,- Kč.
Při předpokládané průměrné relativní úspoře 41,1 % vychází absolutní průměrná úspora 1 874 GJ ročně, což při ceně 270,- Kč/GJ platné v r. 1997 představuje průměrnou roční úsporu: 505 980,- Kč/rok.

Předpokládaná návratnost investice je: 1,55 roku.

graf spotřeb tepla, autorizační podpisy