Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

Ovládání a programování řídicí jednotky ETH1

Popis ovládání a programování řídicí jednotky je obsažen v návodu k obsluze a přiložené programovací tabulce. Tato kapitola si klade za cíl podrobně popsat funkce tlačítek v jednotlivých displejích a na příkladech znázornit způsoby ovládání či programování.

Řídicí jednotka má svítící čtyřmístný displej a čtyři tlačítka, která jsou v návodu k obsluze i následujícím textu označena zleva jako T1, T2, T3, T4.
Tlačítka je možné ovládat třemi druhy stisků:

Číslo v symbolickém čtverečku bude v dalším popisu představovat číslo stisknutého tlačítka.
Krátkými stisky se zpravidla mění parametry a přechází se mezi displeji první (informační) řady. Dlouhými stisky se nejčastěji přechází mezi displeji nahoru/dolů nebo mají zvláštní funkci. Prodloužený stisk někdy rozbíhá automatické zvyšování (inkrementaci) editovaného údaje; zvláštní funkce má prodloužený stisk tlačítek T2 a T4.

Zapamatujte si:

Detailní popisy jednotlivých displejů

V programovací tabulce, která je součástí návodu k obsluze přikládaného k řídicí jednotce, jsou jednotlivé displeje označeny čísly (základní displej má označení '00'). V následně odkazovaných stránkách s popisem displejů jsou označeny také jednotlivé druhy stisků tlačítek; označení těch, která se při ovládání nepoužijí, je následující:

- ... stisk nevyvolá žádnou funkci (nebo jeho chování není prakticky využitelné)
x ... prodloužený stisk simuluje rychlý sled krátkých stisků.

displeje v oddílu ČAS - HESLO:
'00' ZÁKLADNÍ DISPLEJ
'01' nastavení času
'02' datum
'03' měsíc, rok
'77' HESLO
displeje v oddílu OPERATIVNÍ ZMĚNY:
'10' teploty na adresách
'11' teploty na adrese
'12' čas konce/začátku operativní změny
'13' datum konce/začátku operativní změny
displeje v oddílu PROGRAMY:
'20' adresy - dny - programy
'21' adresa - den - program
'22' časový úsek - teplota
'23' začátek časového úseku
displeje v oddílu SERVIS:
'30' stavová informace
'31' adresa ETH1 v síti
'32' servisní režim "off"
'33' servisní režim "on"

Příklady operací

Pravidla:
Každá posloupnost povelů vychází ze základního displeje '00'.
Hvězdičky "*" v příkladech displejů 5 * * * představují libovolné znaky.
Poslední povel zabezpečí požadované nastavení. Návrat do základního displeje je možný prodlouženým stiskem T2.
Udržovací režim:
Trvale platná teplota
Ukončení udržovacího režimu (trvale platné teploty)
Operativní změny:
Nejjednodušší OZ
OZ s platností na dobu delší než 1 hod.
OZ platná "od - do" (hod.)
OZ platná "od - do" (hod., dny)
OZ platná do data příštího roku (hod., dny)
Zrušení právě probíhající OZ
Zrušení budoucí OZ
Přiřazení a tvorba UPV:
Přiřazení UPV adrese a dni v týdnu
Tvorba UPV (a jeho přiřazení adrese a dni v týdnu)
Přiřazení reakce adresy na PWM
Servisní úkony:
Nastavení adresy řídicí jednotky zapojené v síti RS485
Vyslání servisního povelu
Zrychlené programovací postupy:
Volba vysokých čísel - automatická inkrementace
Vynechání postupného zobrazování

Trvale platná teplota (do odvolání)

Zadání: Na adrese č. 7 nastav trvale platnou teplotu 17°C.

Ukončení udržovacího režimu (trvale platné teploty)

Zadání: Na adrese č. 7 ukonči udržovací režim s trvale platnou teplotu 17°C.

Nejjednodušší OZ

Zadání: Na adrese č. 3 nastav na cca 1 hod. teplotu 23°C.

OZ s platností na dobu delší než 1 hod.

Zadání: Na adrese č. 2 nastav teplotu 21°C platnou do 22:30 hod.

OZ platná "od - do" (hod.)

Zadání: Na adrese č. 5 nastav teplotu 15°C platnou od 07:30 do 14:00 hod.

Pokud nastavíte budoucí čas začátku i konce OZ, zjistíte, že displeje '10' a '11' v době ležící mimo platnost této OZ nezobrazují symbol "o". Ten se objeví až při skutečném zahájení OZ v reálném čase. Platí pro všechny OZ typu "od - do".


OZ platná "od - do" (hod., dny)

Zadání: Na adrese č. 6 nastav teplotu 7°C platnou od 11.3. 03:30hod. do 16.3. 21:15 hod.

OZ platná do data příštího roku (hod., dny)

Zadání: Na adrese č. .2 nastav teplotu 14°C platnou od 11.12. 03:00hod.(letos) do 16.2. 20:30 hod.(příštího roku)

Zrušení právě probíhající OZ

Zadání: Na adrese č. 3 zruš právě platnou OZ s teplotu 23°C.

Zrušení budoucí OZ

Zadání: Na adrese č. 3 zruš budoucí OZ s teplotu 15°C.

Přiřazení UPV adrese a dni v týdnu

Zadání: Adrese č. 2 přiřaď ve středu UPV (uživatelský program vytápění) č. 12

Tvorba UPV (a jeho přiřazení adrese a dni v týdnu)

Zadání: Adrese č. 3 přiřaď v pondělí nový UPV č. 42, který vytvoř takto:

teplota (°C):1916192015
od (hod:min):06:3007:4514:3018:3019:45

Přiřazení reakce adresy na PWM

Zadání: Adrese č. .7 přiřaď UPV č. 95 jako reakci na aktivovaný PWM (externí povel).

Nastavení adresy řídicí jednotky zapojené v síti RS485

Zadání: Nastav adresu řídicí jednotky J002 A000.

Vyslání servisního povelu

Zadání: Na adresu č. 4 vyšli teplotu 35°C (aby hlavice při okolní teplotě 20°C otevřela ventil).

Volba vysokých čísel - automatická inkrementace

V mnoha případech, kde návod uvádí použití krátkých stisků tlačítek, je často potřebný vysoký počet těchto stisků. Stisknuté tlačítko lze podržet (prodloužený stisk) a nechat údaj postupně zvyšovat (inkrementovat). Např. v displeji '21' je potřebné číslo UPV změnit z "01" na "45". Místo mnoha krátkých stisků lze použít postup:

Vynechání postupného zobrazování

Zadání: Zjisti situaci (režim, skutečnou i programovanou teplotu) na adrese .7.